Utvikle metodikk for maritim simulatortrening – Fokusområde 1

Dette fokusområdet vil ta for seg følgende interesseområder i nært samarbeid med de andre fokusområdene til COAST:

COAST-konsortiet har som mål å utvikle et veiledningsdokument om læreplansynergier som senere kan formidles på internasjonalt nivå og til andre tilsvarende profesjoner som benytter seg av simulatortrening.

Mangel på standardisering og utilgjengelighet av benchmarks for å undersøke hvordan simulatortrening og vurderingspraksis påvirker studenter og instruktører er en av de nåværende utfordringene som maritime utdanningsleverandører står overfor.

Fokusområde 1 vil studere de fire profesjonelle maritime pedagogene i Norge og dra nytte av hver enkelt partner sin styrke. Fellestrekk og forskjeller i utdanningstilnærminger vil bli identifisert gjennom workshops, intervjuer og dokumentanalyse.

Simulatoren På hvl. Foto: M Lutzhoft

Dette veiledningsdokumentet vil bli utviklet i en dialog mellom studenter, trenere, vitenskapelige rådgivende grupper og referansegrupper. For å komplementere de maritime dataene, vil praksis og prosedyrer brukt av domener som luftfart, helsevesen, romfart, transport, prosessindustri, etc. bli analysert for å støtte utviklingen av referanser for maritim simulatorutdanning.

Dette COAST-fokusområdet vil resultere i en rapport om den nyeste kunnskapen om simulatorpraksis og et veiledningsdokument angående læreplansynergier i fremtidig maritim simulatorbasert opplæring for pilotering og testing blant konsortiets medlemmer.

COAST-teamet ved Western University of Applied Sciences (HVL) er hovedansvarlig for dette satsingsområdet.

Simulatoren på HVL. Foto: M Lutzhoft