Besøk fra HK-dir

For alle SFU-ene gjennomfører HK-dir ett institusjonsbesøk i hver senterperiode der målet er å bidra til at sentrene når målene de har satt gjennom innspill og rådgivning utenfra. En komité bestående av professor Paul Ashwin fra Lancaster University, samt Anja Olsen Moberg og Torstein Nielsen Hole fra HK-dir besøkte COAST 17. november. Besøket ble gjennomført på NTNU i Ålesund. Alle de fire institusjonene var representert, og komitéen hadde egne dialogmøter med styringsgruppen, fokusområdelederne, studenter fra Students ThinkFactory og senterledelsen.

Det var nyttige og inspirerende samtaler. Det ble blant annet diskutert hvordan COAST kan fungere som ett senter trass i store geografiske avstander mellom partnerinstitusjonene, og hvordan det er utfordringer, men også klare styrker ved å være flere institusjoner. Et tema var også hvordan COAST kan stimulere til kvalitetsutvikling og kvalitetskultur i hver av partnerinstitusjonene ut over de maritime utdanningene.

Anja Moberg og Torstein Nielsen Hole uttalte «SFU-ene skal være i forkant, prøve ut, flytte grenser og finne nye løsninger. Studentene blir viktige rollemodeller og synliggjør viktigheten av utdanning, ikke bare forskning». Studentenes engasjement ble løftet spesielt opp sammen med deres eierskap og sterke ansvarsfølelse overfor studiene de går på.

Rapportene fra alle HK-dir sine institusjonsbesøk i 2021 vil offentliggjøres i form av en felles rapport.