Nytt skoleår, nye muligheter!
COAST Haugesund utvider simulatortilgangen til studentene

av Student Andreas A. Tøsse ved HVL Haugesund

(English below)

Noen av arbeidsgruppens medlemmer. Fra venstre: Preben (student), Lisa Strand Haltbakk (student), Vigleik Storesund (lærer), Olaf Marø (lærer) and Sander Rossland (student)

Etter et veldig utfordrende år med tanke på COVID pandemien, ser vi endelig slutten og kan snart leve som normalt igjen. Dette tror jeg er noe vi alle gleder oss til. Når det er sagt er det blitt gjort mye godt arbeid i COAST både nasjonalt og lokalt. For oss studenter som tilhører «Student Think Factory» har det vært veldig lærerikt å få delta i workshops sammen med resten av COAST. Her har det vært gode diskusjoner med forskere, lærere og representanter fra næringslivet som har kommet med sine gode erfaringer. Ikke minst har det vært veldig interessant å få muligheten til å diskutere med studenter fra de ulike universitetene om hvordan deres hverdag på simulator sentrene fungerer i praksis.

En av de tingene som ble diskutert i «Student Think Factory» var tilgang til simulatorsentrene utenom undervisningstid. Her var det vesentlige forskjeller blant de ulike universitetene. Dette finnes det ulike grunner til, men hovedgrunnen er at de skolene som har sitt eget simulatorsenter lettere kan tilby tilgang enn skoler som er i bygg med andre bedrifter for eksempel.

For oss som studerer ved HVL Haugesund så har dette vært en utfordring siden simulatorsenteret nettopp befinner seg i bygg med andre aktører og dette gjør at det er krevende å tilby tilgang siden man deler fellesareal med disse. Dette problemet var allikevel noe vi studenter og lærere ønsket å gjøre noe med.

I samarbeid med Prof. Margareta Lützhöft og lærerne Vigleik Storesund og Olaf J. Marø satte vi i gang med arbeidet med å kunne tilby mer simulatortilgang og spennende øvelser som er noe annerledes enn de som er satt som pensum i læreplanen. Dette arbeidet startet vi i begynnelsen av januar. Måten vi har gjort dette på er at lærerne har utviklet øvelsene og deretter har en testgruppe kjørt igjennom øvelsene og kommet med tilbakemeldinger på hva som var bra og eventuelle forbedringsmuligheter. Nå har vi endelig et godt antall med spennende øvelser og ser frem til å endelig kunne tilby alle studenter simulator på ettermiddagene allerede i begynnelsen av september.

Vi studenter har selv laget en Facebook gruppe hvor alle studenter kan melde seg på de ulike øvelsene som kommer i tiden fremover. Her kommer vi til å blande studenter fra de ulike klassene slik at for eksempel tredjeårsstudenter kan lære sine kunnskaper til de som har sitt første år på HVL. Dette er noe vi tror kan skape et enda bedre læringsmiljø og ikke minst at alle nautikkstudenter uansett hvilket år man startet kan bli bedre kjent!

Vi har veldig stor tro på at dette blir et populært tilbud blant studentene og ser frem til å endelig kunne sette dette prosjektet i gang. Jeg ønsker på vegne av studentene å takke lærerne for et veldig godt samarbeid og ser fram til fortsettelsen!

Jeg vil komme tilbake i denne bloggen med en oppsummering av prosjektet på slutten av dette semesteret, for å informere om hvordan dette har fungert.

Ellers ønsker jeg alle et riktig godt skoleår!

Takk for oppmerksomheten.


(in English)


New school year, new opportunities!
COAST Haugesund expands simulator access to students.

by Student Andreas A. Tøsse at HVL Haugesund

After a very challenging year considering the COVID pandemic, we are finally seeing the end and may soon live back to normal. I think this is something we’re all looking forward to. That said, a lot of good work has been done in COAST both nationally and locally. For us students who belong to the Student Think Factory, it has been very instructive to participate in workshops together with the rest of the COAST consortium. There have been good discussions here with researchers, teachers and representatives from the business community who have come up with their good experiences. Not least, it has been very interesting to have the opportunity to discuss with students from the various universities about how their “everyday life” at the simulator centres works in practice.

One of the things discussed in the student think factory was access to the simulator centres outside of teaching hours. There were significant differences among the various universities. There are various reasons for this, but the main reason is that those schools that have their own simulator centre can more easily offer access than schools that are in buildings with other companies for example.

For those of us studying at HVL Haugesund, this has been a challenge since the simulator centre is just located in buildings with other companies and this makes it demanding to offer access since we share common areas with them. However, this problem was something we students and teachers wanted to do something about.

In collaboration with Prof. Margareta Lützhöft and teachers Vigleik Storesund and Olaf J. Marø, we started work on offering more simulator access and exciting exercises that are somewhat different from those set as curriculum curriculums. We started this work in early January. The way we have done this is that the teachers have developed the exercises and then a test group of students has run through the exercises and provided feedback on what was good and any opportunities for improvement. Now we finally have a good number of exciting exercises and look forward to finally being able to offer all students simulator access in the afternoons already at the beginning of September this year.

We, students, have created a Facebook group where all students can sign up for the various exercises that are being offered. Here we will mix students from the different classes so that, for example, third-year students can learn from those who have their first year at HVL. This is something we believe can create an even better learning environment and not least that all nautical students no matter what year one started can get to know each other better!

We strongly believe that this will be a popular offer among the students and look forward to finally being able to start this project. On behalf of the students, I would like to thank the teachers for their very good cooperation and look forward to the continuation!

I will come back in this blog with a summary of the project at the end of this semester, to inform how this has worked.

Otherwise, I wish everyone a great school year!

Thank you for your attention.